Dataskyddspolicy

GDPR

Vi på ÖRETEL har alltid värnat om att den information du delar med oss förvaltas tryggt och säkert. I vår dataskyddspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är t.ex. namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Behandling av personuppgifter är insamling, registrering, läsning, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering m.m.
Personuppgiftsansvarig För de behandlingar som sker inom ÖRETEL är First New Media Scandinavia AB personuppgiftsansvarig. (First New Media Scandinavia AB, Box 5209, 200 72 Malmö, org. nr. 556587-8245).
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Generellt
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din behörighet eller befattning. Ibland kan ytterligare information behandlas för att underlätta hantering av tjänst för båda parter. Vi behandlar även vissa personuppgifter vid kontakt med oss, bl.a. som underlag gällande tekniska systemändringar.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har avtalet om. Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig. Vi kan även komma att informera dig om tekniska ändringar, nyheter och andra produkter och tjänster som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse.
ÖRETEL behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.
Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.
För medarbetare hos kunder
För medarbetare hos våra kunder kan vi komma att behandla personuppgifter på samma sätt som nämnts ovan. Detta är kopplat till arbetsgivarens tjänster och kan se olika ut för olika kontaktpersoner. Uppgifter om kontaktpersoner kan behövas för att hantera avtalet och frågor kopplade till det. Det kan röra exempelvis kontaktpersoner vid tekniska förändringar eller uppgifter kring tjänsterna.
Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?
Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du beställer tjänster och/eller produkter från oss eller tar kontakt med oss i olika ärenden. Även när det företag du arbetar på har avtal kan uppgifter samlas in om personer som administrerar tjänsterna.
Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part. Det gäller t ex:
• Uppgifter från Bolagsverket
• Uppgifter från kreditupplysningsföretag
• Uppgifter från bolagen FNM Sweden AB, JE Kommunikation AB, Viking Tech AB samt ägarmässigt närstående bolag.
• Uppgifter från externa sidor
Cookies
Vår webbplats använder cookies. Vi måste enligt lag informera våra besökare om detta, vad ”kakorna” används till och hur man kan välja bort dem.
Delar vi eller säljer personuppgifter?
Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare och de hanteras enbart inom våra bolag FNM Sweden AB, JE Kommunikation AB och Viking Tech AB och ägarmässigt närstående bolag
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.
Vilka är dina rättigheter?
Rätt till information
Du har rätt att få information kring vilka personuppgifter som behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige på begäran. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska skickas ut, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.
Rätt till rättelse
Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras.
Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")
Du har rätt att begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
• Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke
Rätt till begränsning av behandling
Enskilda har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
Dataportabilitet
I vissa fall har du rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Vi är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat. Notera att det inte är samma sak som att flytta generella tekniska tjänster till annan leverantör.
Rätt att göra invändningar
Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring. Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.
Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se www.datainspektionen.se
Vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter
Kontaktuppgifter
ÖRETEL
Att. Dataskyddsombudet
Box 5209
200 72 Malmö
Mail: dataskyddsombudet@oretel.se